Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Järjestetään Paikka:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.12.2021.

Rekisterinpitäjä
Järjestetään Paikka
Y-tunnus 3250632-1
Loimutie 2 b 8, 70150 Kuopio

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Susanna Stolt
0400749908
susanna.stolt11@gmail.com

Rekisterin nimi
Järjestetään Paikka:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen teon jälkeen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tietoja:
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti).

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta verkkolomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan tietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot on suojattu huolellisesti ja asianmukaisesti (sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin). Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä heillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään kuten tilitoimisto.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (tiedot yllä). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.